Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2015

bpass
8196 42aa 500
Reposted frommieczuu mieczuu
bpass
5675 4f17 500
Reposted fromidiod idiod
bpass
Jesteś częścią mojego życia, której jeszcze nie zrozumiałem.
— TAK/ Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa
bpass
bpass
bpass
Świetlik
Reposted frommanson1205 manson1205
bpass
0737 0457
Reposted fromkkthxbye kkthxbye
bpass
bpass
7579 ec7f
Reposted fromretaliate retaliate
3806 c297 500

yaelmerve:

🌿

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta
bpass
8111 ecf8
Reposted fromblueberryhurricane blueberryhurricane
3834 0f86 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta
2049 3d53 500

darylalexsy:

Taka-taka-taka

bpass

Uciekam od przeciętności i pozornej stabilizacji. Rzucam wszystko w cholerę i biorę głęboki wdech.

Nawet jeśli wiem, że tym razem jakoś-to-nie będzie.

Ale albo żyjesz albo się boisz.

— Venila Kostis
Reposted fromladygrey ladygrey
bpass
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto
6959 0455
When you loose a best friend, it’s worse than breaking up with a boyfriend. Because you lose more than a heart, you lose a little bit of yourself.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
bpass
1601 2045 500
Reposted fromfungi fungi
2187 24bc 500
Reposted frommelchama melchama
bpass
8100 8bcd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl